Bruger- og persondatabetingelser

BRUGERBETINGELSER FOR minaltan-login.dk

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF BRUGERBETINGELSER

1.1 Disse brugerbetingelser (herefter benævnt ”Brugerbetingelserne”) for minaltan-login.dk regulerer forholdet mellem brugerne og minaltan-login.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af minaltan-login.dk accepterer du Brugerbetingelserne. Hvis du ikke accepterer betingelserne, skal du ophøre brugen af minaltan-login.dk.

1.3 Ved at acceptere Brugerbetingelserne afgiver du dit samtykke til minaltan-login.dk, som tillader minaltan-login.dk at behandle din data.

1.4 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse til accept af Brugerbetingelser og afgivelse af samtykke til minaltan-login.dk.

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Brugerbetingelserne.

2. OM minaltan-login.dk

2.1 minaltan-login.dk er et online værktøj til koordinering af alle typer af holdsport.

2.2 minaltan-login.dk drives af:

Holdsport.dk ApS
Graven 3
DK-8000 Århus C
CVR-nr. : 33765509
E-mail: [email protected] 
Telefon: 22661388

3. BRUGERKONTO

3.1 For at anvende minaltan-login.dk, skal du oprette en brugerkonto.

3.2 Se om minaltan-login.dk’s håndtering af personoplysninger i minaltan-login.dk’s persondatabetingelser længere nede i dette dokument.

3.3 Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i din brugerkonto er korrekte og opdaterede. minaltan-login.dk har intet ansvar for følger af forkerte oplysninger i brugerkontoen.

3.4 I forbindelse med oprettelse af brugerkonto skal du vælge en adgangskode. Din adgangskode er personlig, og du skal behandle denne fortroligt.

3.5 Såfremt du måtte opleve misbrug af din adgangskode eller brugerkonto, skal du straks rette henvendelse til minaltan-login.dk på den ovenfor angivne adresse eller e-mail-adresse.

4. SLETNING

4.1 Såfremt du ønsker at slette din bruger, kan dette gøres under dine ’Profilindstillinger’. I tilfælde af sletning eksisterer der særlige vilkår for mulige scenarier. Disse er uddybet i minaltan-login.dk’s Persondatabetingelser afsnit 8.

5. RETTIGHEDER

5.1 minaltan-login.dk har alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til minaltan-login.dk.

5.2 Ved accept af betingelserne opnår du en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og genkaldelig ret til at anvende minaltan-login.dk, som dette er gjort tilgængelig på internettet. Brugsretten er betinget af, at du til stadighed har accepteret de til enhver tid gældende betingelser, herunder Brugerbetingelserne, for minaltan-login.dk. Såfremt du ikke kan acceptere sådanne betingelser, skal du straks ophøre brugen af minaltan-login.dk.

5.3 I det omfang du lægger materiale op på minaltan-login.dk, giver du minaltan-login.dk en brugsret til sådant materiale således, at minaltan-login.dk kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at kunne give minaltan-login.dk sådan brugsret.

6. HENVENDELSER PR. E-MAIL

6.1 Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at minaltan-login.dk kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din brugerkonto på minaltan-login.dk.

7. BETALINGER

7.1 Hvis du som bruger tilknytter muligheden for at modtage og afsende betalinger fra din brugerkonto, skal du være opmærksom på, at dette sker på baggrund af en aftale, som du indgår med tredjepart.

7.2 minaltan-login.dk er uden ansvar for alle forhold omkring betalinger.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1 minaltan-login.dk stilles til rådighed, som den er og forefindes i den til enhver tid værende form. minaltan-login.dk stræber efter, at tjenesten er tilgængelig til enhver tid, men garanterer ikke dette. minaltan-login.dk kan ikke gøres ansvarlig for manglende adgang til minaltan-login.dk, øvrige driftsforstyrrelser, systemnedbrud eller lignende, uanset om minaltan-login.dk kunne have undgået disse.

8.2 Enhver brug af minaltan-login.dk sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. minaltan-login.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugeres anvendelse af minaltan-login.dk eller manglende adgang til tjenesten.

8.3 minaltan-login.dk er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, som findes på minaltan-login.dk, og er i intet tilfælde ansvarlig for tab opstået på baggrund af handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til de oplysninger, som fremgår af minaltan-login.dk eller mangel på samme. Endvidere er minaltan-login.dk aldrig ansvarlig for data, oplysninger med videre, som fremgår af internet-sider, hvortil der linkes fra minaltan-login.dk.

8.4 minaltan-login.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, følgeskade, tabt indtjening, driftstab, tab af data eller andre tab hos dig som bruger eller hos tredjemand.

8.5 Såfremt minaltan-login.dk uagtet ovenstående ansvarsbegrænsninger måtte blive erstatningsansvarlig, er minaltan-login.dk’s ansvar til enhver tid begrænset til et beløb, svarende til det, du som bruger har betalt for anvendelsen af minaltan-login.dk inden for de seneste 6 måneder forud for tabets opståen, dog aldrig mere end et samlet beløb på DKK 1.000.

9. ÆNDRING AF BRUGERBETINGELSER

9.1 minaltan-login.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Såfremt minaltan-login.dk foretager ændringer i Brugerbetingelserne, vil brugerne blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den oplyste e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede betingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende minaltan-login.dk.

10. ÆNDRINGER AF TJENESTEN MV.

10.1 minaltan-login.dk er til enhver tid berettiget til at foretage enhver ændringer i tjenesten minaltan-login.dk, herunder kan der tilføjes, slettes og ændres funktionalitet, eller minaltan-login.dk kan helt ophøre med at udbyde tjenesten minaltan-login.dk. Alt uden nogen form for ansvar.

10.2 minaltan-login.dk vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

11. TVISTLØSNING

11.1 Enhver tvist mellem minaltan-login.dk og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed.

11.2 Såfremt en tvist mellem minaltan-login.dk og dig ikke kan afgøres i mindelighed, skal sådan sag afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole. I det omfang du efter gældende lovgivning kan indgå sådan aftale, skal en eventuel retssag anlægges ved retten i Århus.

12. VERSION

Dette er Brugerbetingelser for minaltan-login.dk version 2.00 af 25. maj 2018.

PERSONDATABETINGELSER FOR minaltan-login.dk

1. SAMTYKKE OG ACCEPT AF PERSONDATABETINGELSER

1.1 Disse persondatabetingelser for minaltan-login.dk (herefter benævnt ”Persondatabetingelserne”) finder anvendelse i forhold til behandlingen af dine personoplysninger på minaltan-login.dk.

1.2 Ved at forsætte brugen af minaltan-login.dk accepterer du Persondatabetingelserne og giver dit samtykke til den behandling, som er beskrevet i Persondatabetingelserne. Hvis du ikke accepterer Persondatabetingelserne, skal du ophøre brugen af minaltan-login.dk.

1.3 Hvis du er under 16 år gammel, skal du have dine forældres godkendelse, når du accepterer disse betingelser og afgiver dit samtykke.

1.4 Alle personoplysninger, der behandles af minaltan-login.dk, sker i henhold til Persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018. Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet Persondataforordningen. Se <a href="www.datatilsynet.dk">www.datatilsynet.dk.</a>

1.5 Du anbefales at gemme og eller udskrive Persondatabetingelserne.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Arrangøren, som har accepteret en databehandleraftale mellem festivalen og minaltan-login.dk, er dataansvarlig. Dermed er arrangøren ansvarlig for, at reglerne i henhold til Persondataforordning overholdes. Endvidere er det også arrangørens ansvar at informere om formålet med databehandlingen.

3. DATABEHANDLER

3.1 minaltan-login.dk er databehandler og handler derfor på vegne af og efter instruks fra din arrangør. I henhold til dine rettigheder som bruger, vil minaltan-login.dk følge dine instrukser i forbindelse med eksempelvis tilbagetrækning af samtykke eller lignende.

3.2 minaltan-login.dk skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen. minaltan-login.dk skal på anmodning fra dig give dig tilstrækkelige oplysninger til, at du kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

4. FORMÅL

4.1 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at sikre din mulighed for at anvende minaltan-login.dk i forbindelse med den festival, hvor du er medhjælper. Dette giver arrangøren, som du er tilknyttet, mulighed for at administrere vagtplaner og opgaver i forbindelse med festivalen. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, i den generelle EU persondataforordning.

4.2 Derudover er formålet at udsende tilmeldingsmails til eventuelle fremtidige festivaler, hvor arrangøren kan bede om din arbejdskraft.

5. INDSAMLING AF DATA

5.1 I forbindelse med oprettelse af et hold på minaltan-login.dk foretages indsamling af oplysninger om dig, enten ved at du selv angiver disse oplysninger på minaltan-login.dk, eller ved at din arrangør angiver oplysninger om dig. Der indsamles i den forbindelse som minimum oplysning om dit for- og efternavn samt din e-mail-adresse. Herfra kan der endvidere valgfrit angives oplysninger om mobiltelefonnummer, telefonnummer, fødselsdato samt adresseoplysninger.

5.2 Du har altid mulighed for selv at rette de oplysninger, der er angivet om dig på minaltan-login.dk, se også pkt. ‎7.2.

6. Billeder på minaltan-login.dk

6.1 I tilfælde af at du vælger at uploade et profilbillede til din profil, giver du dit samtykke til, at klubben må anvende dit profilbillede på deres hjemmeside. Du vil altid have mulighed for at slette eller ændre billedet fra din profil. Hvis du ikke ønsker at fremgå med profilbillede på klubbens hjemmeside, kan dette fravælges under dine ’Profilindstillinger’.

6.2 Når du anvender minaltan-login.dk, giver du samtidig tilladelse til at fremgå på din klubs interne minaltan-login.dk’s platform og din klubs hjemmeside på situationsbilleder taget i det offentlige rum, herunder fra afviklede kampe eller lignende.

7. Dine rettigheder

7.1 Som bruger af minaltan-login.dk har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, minaltan-login.dk behandler om dig. Endvidere er du berettiget til at gøre indsigelse mod den behandling, minaltan-login.dk som databehandler for dine personoplysninger foretager. minaltan-login.dk behandler ikke andre oplysninger om dig end de oplysninger, som du kan se på din brugerkonto.

7.2 Såfremt du opdager, at de personoplysninger, minaltan-login.dk behandler om dig, ikke er korrekte eller er vildledende, kan du foretage rettelse af disse. Hvis det ikke er muligt for dig selv at rette oplysningerne, kan du rette henvendelse til minaltan-login.dk.

7.3 Enhver henvendelse vedrørende indsigt i, rettelse, eller indsigelse mod behandling af dine persondata skal ske til minaltan-login.dk.

7.4 Du har som bruger af minaltan-login.dk ret til modtage de oplysninger, som er registreret om dig. Under dine ’Profilindstillinger’ findes funktionen ’Eksporter data’, hvor alle dine persondata kan downloades.

7.5 Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Tilbagetrækning af samtykke medfører, at du ikke længere kan anvende minaltan-login.dk. For at trække dit samtykke tilbage skal du slette din bruger under ’Profilindstillinger’. Der eksisterer særlige vilkår for sletning jf. pkt. 8.

8. SLETNING

8.1 Du har mulighed for at slette din bruger under dine ’Profilindstillinger’.

8.2 Hvis du har modtaget løn for dit arbejde under festivalen, har arrangøren ret til at opbevare din data i op til 5 år, jf. bogføringsloven.

8.3 Hvis du ikke selv er i stand til at slette din bruger, kan du sende en anmode din arrangør eller minaltan-login.dk om sletning.

9. ÆNDRING AF PERSONDATABETINGELSER

9.1 minaltan-login.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i disse Persondatabetingelser. Såfremt minaltan-login.dk foretager ændringer i Persondatabetingelserne, vil du blive orienteret om dette ved udsendelse af orienterings-e-mail til den under din brugerkonto registrerede e-mail-adresse, ligesom du vil blive orienteret om dette ved dit næstkommende log-in.

9.2 Såfremt du ikke accepterer de reviderede Persondatabetingelser, har du ikke mulighed for forsat at anvende minaltan-login.dk.

10. COOKIES

minaltan-login.dk anvender cookies. Der henvises til minaltan-login.dk’s Privatlivspolitik og cookiebetingelser.

11. VERSION

Dette er Persondatabetingelser for minaltan-login.dk version 2.00 af 25. maj 2018.

Klar til at komme i gang?

Udforsk minaltan-login, eller opret en konto med det samme og begynd at administrere din klub. Du kan også kontakte os for at få hjælp til opsætningen af din klub.
Hvad koster det?
Hvilke behov har din klub? Basis eller PRO abonnement?
Priser
Funktioner
Ingen 2 klubber er ens. Vores funktioner dækker dine behov.
Funktioner